iBriar www.ibriar.com

全展示

煙斗

斗嘴

Contact Me

Luciano - Semi-Blast

供售: 已售出

規格度衡

全長5.59in / 142mm
斗嘴長1.69in / 43mm
缽徑1.34in / 34mm
缽高1.61in / 41mm
草室徑0.79in / 20mm
草室深1.42in / 36mm
重量1.59oz / 45g

相關資料

品號LU009
原產國義大利
製成年份2011
表面處理半噴砂
造型加拿大人-Canadian, 撞球-Billiard
斗嘴材質壓克立
斗嘴造型
斗嘴款式錐形-Taper
綴飾
戳記LUCIANO; Hand Finished, In Italy 2011; 33.S